Další ročník našeho oblíbeného národního contestu je za námi. Zatím je brzy na závěry, avšak každý, kdo se zúčastnil, si mohl udělat obrázek o aktivitě. Je potěšitelné, že aktivita rok od roku roste a našeho závodu se zúčastňují i zajímavější stanice. Nápadný je zejména rostoucí počet účastníků z USA a Kanady, nicméně aktivita z Jižní Ameriky a Oceánie je velmi malá a africké stanice jsou opravdovou vzácností. Rovněž počet Japonců je stále velmi malý.

Bezpodmínečně nutné je vyladit robota na přijímání došlých deníků. Stávající robot naprosto nevyhovuje kvůli tomu, že vyžaduje, aby jednotlivé části řádků formátu Cabrillo byly na přesné pozici. Díky tomu vzrostl počet odmítnutých deníků i počet stížností. Softwarový zmetek nám všem udělal ostudu a je proto nutná jeho zásadní inovace.

Bude nutné zlepšit a zesílit propagaci. Určitě by bylo vhodné přeložit pravidla závodu do španělštiny a zorganizovat propagační kampaň, zacílenou na Jižní Ameriku. Totéž by bylo vhodné udělat i v případě Japonska. Velmi jednoduchá by byla propagace zaměřená na VK a ZL, tam vystačíme se stávajícím zněním propozic v angličtině. Naopak velmi problematická bude propagace zaměřená na Afriku. Jedinou oblastí se stabilní aktivitou je ZS, pro frankofonní země by bylo třeba přeložit propozice do francouzštiny, vytipovat aktivní stanice v této oblasti a poslat jim individuální pozvánky do závodu.

Dalším tématem úvah je zatraktivnění samotného závodu. Z poznámek řady účastníků vyplývá, že spojení pouze s OK/OM nejsou pro řadu stanic dostatečně atraktivní. Zdá se, že by pomohlo umožnit spojení každého s každým, jen OK/OM stanice odpovídajícím způsobem zvýhodnit. Zde jsou dvě možnosti – bodové zvýhodnění (např. 10 bodů za spojení s OK/OM, dále obvyklé 3 body za DX spojení a 1 bod na spojení se stanicí na stejném kontinentu), nebo násobiče pouze okresy OK/OM. Pokud by byly vedle OK/OM okresů násobiče i prefixy, mohlo by to vést k poklesu zájmu o OK, teoreticky by nebylo nutné v závodě OK/OM dělat vůbec.

Jeden z návrhů se týkal změny okresních znaků v soutěžním kódů na stav, odpovídající současným dvoupísmenným zkratkám, používaným státní správou. Tento návrh však kromě zkrácení soutěžního kódu neznamená žádnou změnu a eliminoval by násobiče z území Prahy, čímž by se snížil počet násobičů v OK z dosavadních 86 na 77. Tento návrh je však ojedinělý a naprostá většina dotazovaných s ním nesouhlasí, proto nebude zahrnut do účastnické ankety.

V každém případě se něco udělat musí. Před zahájením jakékoli propagační kampaně je nutné mít podmínky závodu v „zafixovaném“ stavu a držet je po dobu nejméně 10 let, aby si zvykli nejen účastníci, ale aby bylo možné podmínky OK-OM DX Contestu zapracovat do programů pro závody. Stávající podmínky již implementovány jsou a jejich struktura umožňuje závod dodatečně definovat i v programech, které dosud jeho přímou podporu zavedenou nemají. Veškeré případné změny propozic je proto nutné koncipovat s ohledem na stav dosavadních programů – žádné exotické „vychytávky“ nejsou možné, byly by spíš kontraproduktivní.

Pokud tedy má dojít ke změnám podmínek závodu, je třeba shromáždit co největší počet připomínek a návrhů od zkušených závodníků a tomu má posloužit i naše anketa (hlasování začíná 21. 11. v 14:00 SEČ. hlasy před tímto termínem byly vynulovány).

Výsledky ankety jsou následující:

Vysledky ankety OK-OM DX Contest

Podle této ankety tedy není třeba nic měnit.