Aktuální IDXP  

   

Naši partneři  

DX New

   

Přihlášení  

   

Vyhledávání  

   

Počet přístupů  

   

Callbook search  

Copyright © 1994–2017, OKDXF. Všechna práva vyhrazena. Kopírování a šíření zde publikovaných materiálů jen se souhlasem vlastníka.

   
The ham spirit and the Art of radio
The hearth of the ham spirit began to beat in 1928 when Paul M. Segal, W9EEA, suggested, to reinforce the ham community, to publish a code of ethic that the amateur radio should be pride to respect. His moral code was soon printed in the introduction page of the "ARRL Handbook for the Radio Amateur", and states that an amateur radio is:
 • Considerate ... never knowingly operates in such a way as to lessen the pleasure of others.
 • Loyal ... offers loyalty, encouragement and support to other amateurs, local clubs, and his or her national radio amateur association.
 • Progressive ... with knowkedge abreast of science, a well-built and efficient station and operation above reproach.
 • Friendly ... slow and patient operating when requested; friendly advice and counsel to the beginner; kindly assistance, cooperation and consideration for the interest of others. These are the hallmarks of the amateur spirit.
 • Balanced ... radio is an avocation, never interfering with duties owed to family, job, school, or community.
 • Patriotic ... station and skill always ready for service to country and community.
Zásady W9EEA jsou často překládány takto:
Radioamatér je:
 • ohleduplný ... nikdy vědomě nepracuje způsobem, který by omezil potěšení druhých,
 • loajální ... prokazuje loajalitu, poskytuje podněty a podporu ostatním radioamatérům, místním radioklubům i národní radioamatérské organizaci, která radioamatérství zastupuje doma i v zahraničí,
 • progresivní ... znalostmi udržujícími krok s vývojem vědy, dobře vybudovanou i fungující stanicí, a provozem, kterému nelze nic vytknout,
 • přátelský ... pomalý a trpělivý provoz, je-li o něj žádán, přátelské upozornění a rada začátečníku, vlídná pomoc, spolupráce a ohled na zájmy druhých jsou puncovními značkami radioamatérského ducha,
 • odpovědný ... radio je záliba, která nikdy není na překážku závazkům k rodině, povolání, škole nebo společenství,
 • patriotický ... stanice a operátorské schopnosti jsou vždy připraveny sloužit zemi i společenství.

HAM Spirit
HAM Spirit - soubor nepsaných norem chování radioamatérů uvnitř komunity příznivců radioamatérského vysílání i vůči okolí. Jeho první verzi formuloval Paul M. Segal (W9EEA) v roce 1928.
10 bodů HAM Spiritu, jak je propagoval jeden z našich předních radioamatérů a DX-manů Ing. Vladimír Srdínko, OK1SV:
 1. Radioamatér nesmí být sobcem. Nepoužívá svého zařízení pouze pro svoje potěšení a nekazí ostatním radioamatérům radost ze spojení ani úmyslně, ani neúmyslně - trpělivě počká s voláním protistanice, až druhá stanice spojení dokončí. Nevolá bezhlavě, aniž by protistanici vůbec slyšel. Používá jen takového příkonu, kterého je pro dané spojení zapotřebí, místní i blízká spojení pak nedělá v úsecích pásma, vyhrazených pro DX-provoz. Vždy se odladí, požádá-li jej o to jiná stanice, které ruší její spojení apod. Je si vědom svých povinností vůči ostatním a nezklame nikdy důvěru, danou mu udělením oprávnění k vysílání.
 2. Radioamatér dodržuje vždy a za všech okolností povolovací podmínky a všechny další zákonné povinnosti. Je to věcí jeho cti!
 3. Radioamatér je pokrokový, udržuje svoje zařízení na nejlepší technické úrovni a vylepšuje je nepřetržitě podle posledních vědeckých poznatků, aby co nejlépe využil radioamatérských pásem. Jeho zařízení má vždy nejen technickou úroveň, ale i co nejlepší vzhled.
 4. Radioamatér pomáhá druhým, každý druhý radioamatér je mu přítelem. Se začátečníky pracuje pomalu a trpělivě a radí jim v provozu i při výstavbě jejich zařízení. Rovněž jeho poměr k sousedům, vlastnícím rozhlasové a televizní přijímače je vždy takový, jak amatérský duch přikazuje.
 5. Radioamatér respektuje různé druhy radioamatérské činnosti, svoji vlastní činnost nepovyšuje nad ostatní, nepohlíží s úkosem na VKV, na technickou činnost, ani na DX-práci, má snahu po získání QSL-lístků, diplomů a podobně. Každý druh naší činnosti má své oprávnění a své zastánce, kteří se navzájem respektují.
 6. Radioamatér je člověk vyrovnaný. Amatérské rádio je jeho koníčkem, ale nesmí si dovolit pro ně zanedbávat svoje povinnosti vůči rodině, v povolání, ve škole a vůči veřejnosti vůbec.
 7. Radioamatér je rovněž obětavý a pomůže samozřejmě tam, kde je jeho vědomostí potřeba, ať již na pracovištích, nebo třeba v případě nouze, při katastrofě a podobně. Nikdy se pro to nepovyšuje, je to jeho samozřejmá povinnost.
 8. Radioamatér pomáhá také vědě. Dodává exaktní výsledky svých pozorování při různých světových akcích, což je při celosvětové radioamatérské síti stanic neocenitelnou pomocí. Obzvláště dobré výsledky své technické práce dává samozřejmě technické veřejnosti k disposici.
 9. Radioamatér je čestný a otevřený. To je též smyslem radioamatérských spojení, závodů a soutěží. Nikdy si nepomáhá švindlem a podvodem!
 10. Radioamatér šíří přátelství mezi národy celého světa v tom nejkrásnějším slova smyslu.