Během října 2018 uspořádal Český radioamatérský nadační fond (OKDXF - OK DX Foundation) akci, jejímž smyslem bylo připomenout sté výročí české státnosti. Vzhledem k tomu, že toto výročí připomínala i akce Českého radioklubu (ČRK), byla akce OKDXF koncipována jinak - nikoli jako sportovní klání s vítězi, ale jako klidná, důstojná připomínka tohoto významného výročí, které se mohl zúčastnit kdokoli, koho zajímají dějiny státu Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků.

Akce byla pojata jako soutěž o diplom (CZECHOSLOVAKIA CENTENARY AWARD), k jehož dosažení bylo nutné navázat během října 2018 radioamatérská spojení se speciálními stanicemi, které obsluhovali členové OKDXF. Ze sufixů jejich volacích značek (OL100A, OL100C, OL100E, OL100N, OL100R, OL100S, OL100T a OL100Y) bylo nutné složit slova RCS CENTENARY (v překladu sté výročí RČS). Libovolné chybějící písmeno z uvedených A-C-E-N-R-S-T-Y lze nahradit spojením se stanicemi OL100RCS nebo OM100CSR (žolíky).

Diplom CCA

V průběhu akce bylo navázáno 43 665 spojení se 171 zeměmi. Byly použity jak tradiční druhy provozu (telegrafie - CW - 62% všech spojení, fonie - SSB - 32% spojení), tak i nové, moderní digitální druhy modulace (6% všech navázaných spojení).

Pro tuto akci byly rovněž na adrese https://ol100.okdxf.eu/ zřízeny zvláštní internetové stránky s podmínkami soutěže, krátkým historickým úvodem a online statistikami, umožňujícími každému účastníkovi sledovat svůj výsledek až do splnění podmínek udělení diplomu. O jejich splnění byl účastník informován a otevřela se mu možnost zdarma si stáhnout svůj diplom v elektronické formě. Za tímto účelem běží na stránkách zvláštní systém, který prohledá staniční deníky všech speciálních stanic a pokud je v nich nalezena volací značka účastníka v předepsaném počtu výskytů (aby byla složena slova RCS CENTENARY buď přímo, nebo s doplněním chybějícího písmene žolíkem), je mu diplom automaticky udělen.

Ohlédnutí zpět

V těchto dnech, tj. těsně po skončení akce, je již možné dělat první vyhodnocení a statistiky a posuzovat míru její úspěšnosti.

43 665 spojení - je to málo nebo mnoho? Takový počet spojení obvykle naváže jeden průměrný radioamatér za celý život. Zde byl takový počet spojení navázán v 10 lidech za pouhý měsíc. To bylo možné jen díky tomu, že tito operátoři patří k nejlepším a nejzkušenějším v České republice. Je nutné připomenout, že volací značky speciálních stanic byly vydány konkrétním osobám na základě individuální žádosti, což vylučuje obvyklé střídání operátorů, jak je běžné třeba při provozu klubových stanic, na radioamatérských expedicích apod. Je zřejmé, že těchto 10 lidí vložilo do akce nejen veškerý volný čas, ale také všechny znalosti a schopnosti (při akci bylo použito soukromé vybavení účastníků). Akce představovala mimořádné vypětí, kdy jednotliví operátoři šli až na kraj svých možností. Nic z toho by nebylo možné bez podpory nebo aspoň tolerance rodin těch, kteří akci zajišťovali.

171 zemí - je to málo nebo mnoho? Dle statistik, zveřejněných serverem worldometers.info je na světě 195 zemí. The World Factbook, vydávaný americkou CIA, uvádí 267 různých zemí a politických či geografických entit. V tomto srovnání je tedy 171 zemí počet jistě značný. Zde je nutné připomenout, že se operátoři speciálních stanic nemohli soustředit na navazování spojení s nejvzácnějšími stanicemi, neboť bylo nutné především vyhovět požadavkům na spojení s radioamatéry, kteří mají zájem o Čechy a připomínku výročí jejich státnosti. Provoz speciálních stanic tedy musel vypadat jinak, než je obvyklé u běžného krátkovlnného radioamatéra, lovce dálek a exotických míst této planety. Pohled touto optikou tedy napovídá, že 171 zemí je ve skutečnosti velmi mnoho.

Průběh akce byl také velmi nepříznivě ovlivněn špatnými podmínkami šíření krátkých vln. Tento stav je obvyklý v momentální fázi jedenáctiletého cyklu sluneční aktivity, která je v tomto případě rozhodujícím fenoménem.

Zázemí akce

Akci by nebylo možné uspořádat bez zajištění odpovídajícího zázemí. To musel pořadatel, Český radioamatérský nadační fond (OKDXF - OK DX Foundation) zajistit pro celkem 9 stanic. Vzhledem k tomu, že se jedná o nelehký úkol, je třeba zmínit i o tomto zázemí.

Každá ze stanic pracuje na základě individuálně vydané licence. Licenční autoritou je Český telekomunikační úřad (ČTÚ) a smyslem tohoto právního kroku je záruka, že při provozu stanic budou dodržovány platné mezinárodní standardy, zejména Radiokomunikační řád (Radio Regulations), vydaný Mezinárodní telekomunikační unií (ITU) v Ženevě. Každá stanice musí mít i pro laika snadno ověřitelnou autenticitu, což je zajištěno registrací základních údajů o stanici na dedikovaných serverech, z nichž některé mají status certifikační autority. Tyto údaje spolu s jejich automatickým ověřením slouží také k potvrzování navázaných spojení. To lze dělat dvojím způsobem - buď pomocí papírového staničního lístku s údaji o spojení, tzv. QSL lístku a nebo elektronicky. Papírové lístky mají svoji tradici, neboť se používají již od počátků rádia začátkem XX. století a nelze je proto opomenout. Elektronická forma potvrzování spojení je poměrně nová, avšak velmi rychle nabývá popularity. Úroveň zabezpečení údajů při elektronickém potvrzování je stejná, jako u internetového bankovnictví. Navázaná spojení je nutné vždy potvrdit, nepotvrzená spojení jsou neplatná.

Zvláštní internetové stránky již byly zmíněny, snad jen na doplnění uveďme ještě další aspekty tohoto zázemí, např. zajištění grafických návrhů diplomu a QSL lístků, pravidelný dozor na ukládání staničních deníků speciálních stanic na server a synchronizaci dat na serverech, používaných k elektronickému potvrzování navázaných spojení.

Propagace a informovanost

Informace o akci byla zveřejněna většinou významných světových DX bulletinů (425 DX News, DX Newsletter, DX Mitteilungsblatt, DX World, DX Coffee apod.). Podmínky diplomu byly mj. publikovány i v The K1BV DX Awards Directory. Upoutávky byly uveřejněny i na serverech, resp. v mailing listech známých světových klubů a organizací, zaměřených na DX provoz (The First Class CW Operators' Club, The CW Operators Club, Diplom Interessen Gruppe apod.).

Poděkování sponzorům

Český radioamatérský nadační fond (OKDXF - OK DX Foundation) děkuje individuálním sponzorům akce - účastníkům provozu, kteří vložili čas, energii i finanční prostředky k jejímu zajištění.

Významný podíl na úspěchu celé akce má společnost MICOS Telcom

logo MICOS

 

Logo firmy provází tuto akci od samého počátku a stalo se součástí podmínek soutěže. Je umístěno na internetových stránkách i na QSL lístku speciálních stanic.

QSL back

Náš největší dík ovšem patří všem, kteří se akce zúčastnili, volali nás a dělali spojení s našimi OL100, i když tomu podmínky šíření v říjnu 2018 příliš nepřály.